David LaChapelle, Nativity, 2012

David LaChapelle

Nativity, 2012

Chromogenic Print

 

Nativity, 2012